Handelsbetingelser Connecting Power

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Lectron ApS

1.  Anvendelsesområde

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne.

 

2. Priser

Alle ordrer faktureres til de på leveringsdagen gældende priser. Alle priser er eksklusiv moms og forsendelse. Leverancer faktureres som udgangspunkt i danske kroner. Priser i fremmed valuta er baseret på den på ordrebekræftelsesdatoen gældende valutakurs. Indtil leveringen har Lectron ApS ret til at regulere priser pga. ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter, lønninger, materialepriser, gebyrer samt forhold nævnt nedenfor i punkt 13 i det omfang de pågældende ændringer påvirker leverancen.

 

3. Leveringstider

Er andet ikke aftalt, er opgivne leveringstider efter vores bedste skøn og med forbehold for mellemsalg. Bliver Lectron ApS bekendt med, at aftalte leveringstider ikke kan overholdes, eller at forsinkelse er sandsynlig, underretter Lectron ApS køber om dette. Samtidigt oplyser Lectron ApS - så vidt muligt - den nye leveringsdato.

 

4. Forsinkelser

Er Lectron ApS ikke i stand til at levere det solgte senest 14 dage fra det oprindeligt aftalte leveringstidspunkt er køber berettiget til at hæve købet. Køber skal skriftligt meddele, at man ønsker at hæve købet. Meddelelse om ophævelse skal fremsendes uden ugrundet ophold og være Lectron ApS i hænde senest 5 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor køber har modtaget meddelelse om forsinkelsen.

 

5. Tekniske oplysninger, produktinformation mv.

Alle oplysninger i brochurer, kataloger, prislister mv. om vægt dimensioner, kapaciteter, ydeevne og andre tekniske data er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkelig henviser til dem.

 

6. Konstruktionsændringer

Lectron ApS forbeholder os ret til uden forudgående meddelelse til køber, at foretage ændringer i konstruktionen, udførelse mv., som Lectron ApS må finde nødvendige.

Ændringerne giver kun køber ret til at hæve købet, hvis køber ved indgåelsen af aftalen har betinget sig en bestemt konstruktion, udførelse m.v.

 

7. Emballage

De i tilbud og aftaler anførte priser er excl. emballage og excl. moms, samt eventuelle statsafgifter, såfremt intet andet er skriftligt aftalt.

 

8. Risikoens overgang - levering

Er andet ikke aftalt, anses leverancen købt ab lager og transport af leverancen er for købers regning og risiko. Lectron ApS vælger efter bedste skøn transportmåde til købers adresse.

 

9. Betaling

Vores betalingsbetingelser fremgår af fakturaen.

Betaler køber ikke rettidigt, har Lectron ApS ret til morarenter fra forfalds-datoen. Renten er 2% pr. påbegyndt 30-dagesperiode.

Køber kan ikke uden vores skriftlige accept modregne nogen fordring i vores tilgodehavende.

 

10. Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til det solgte forbliver hos Lectron ApS, indtil leverancen samt eventuelle yderligere omkostninger, herunder inkassoomkostninger m.v. er betalt.

11. Afhjælpning af mangler

Ved skriftlig reklamation inden 12 måneder fra leveringsdagen bytter eller udbedrer Lectron ApS uden ugrundet ophold produkter med mangler. Afgørelsen af om, hvorvidt der skal ske ombytning eller udbedring tilkommer Lectron ApS. Såfremt køber ikke giver meddelelse om manglen straks efter at denne er konstateret, fortabes retten til at gøre manglen gældende.

Lectron ApS er ikke forpligtet til at afhjælpe mangler, som skyldes, at produkterne ikke er vedligeholdt og anvendt efter vores forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb, foretaget uden vores skriftlige samtykke, eller ekstra-ordinære klimatiske påvirkninger.

I tilfælde af afhjælpning er køber forpligtet til at returnere produktet til Lectron ApS. Køber afholder alle omkostninger ved af- og påmontering samt omkostninger ved returnering af produktet til Lectron ApS, ligesom køber bærer risikoen for produktet under dettes af- og påmontering samt under returneringen.

Lectron ApS bærer omkostninger og risiko ved forsendelse til køber af reparerede eller ombyttede produkter. Mangler ved ombyttede eller reparerede produkter afhjælpes på samme vilkår som for de oprindelige leverede produkter, dog således at mangler senest skal gøres gældende 2 år fra den oprindelige leveringsdato.

 

12. Ansvar

Køber kan ikke gøre krav gældende i anledning af forsinkelse (jf. pkt. 4), manglende levering eller konstruktionsændringer (jf. pkt. 6).

Lectron ApS kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, avancetab, m.v.

I tilfælde, hvor et leveret produkt forårsager personskade er Lectron ApS alene ansvarlige i det omfang skaden kan henføres til selskabets handlinger eller undladelser. Lectron ApS fralægger os ethvert ansvar for skade et leveret produkt forårsager på løsøre eller fast ejendom.

Måtte Lectron ApS blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Lectron ApS skadesløs i det omfang ansvaret rækker ud over det ovenfor anførte. Køber er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskravet mod Lectron ApS.

 

13. Force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer den opfyldelse.

Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som parterne ikke har været herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelse at tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, valuta-restriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler og mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelse med så-danne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedernes opståen og ophør.

Begge parter er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for  en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

 

14. Transport af rettigheder og pligter

Lectron ApS har ret til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i aftalen til tredjemand.

 

15. Tvistigheder

Tvistigheder i anledningen af aftalen og til denne føjede bestemmelser skal afgøres efter dansk rets regler og med Sø- og Handelsretten i København som værneting.